WordFence - Semalt syn

Howpsuzlyk we howpsuzlyk WordPress sferasyndaky iki esasy mesele. Mazmuny dolandyryş ulgamynyň belli bir derejede WordPress-iň howpsuzlygyny üpjün edýän aýratyn we tejribeli howpsuzlyk toparynyň bardygyny aýtmak ygtybarlydyr. Şonuň üçin blogçylaryň we web ussatlarynyň köpüsi WordPress-i esasy mazmun dolandyryş ulgamy hökmünde saýlaýarlar. Netijede, WordPress-de gurup bolýan we ulanmak aňsat bolan käbir howpsuzlyk plaginleri bar. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braunyň pikiriçe, WordFense iň meşhur we giňden ulanylýan WordPress plaginidir.

Wordfence Howpsuzlyk Plugini gurmak we gurmak

Birinji ädim, bu plagini göçürip almak we synagdan geçirmek. Soňra beýleki WordPress ýa-da blogger pluginleri ýaly WordFense gurup bilersiňiz. Plugins bölümine giriň we täze bir plugin goşuň. Wordfense diýip at goýmagy ýatdan çykarmaň we Indi gurmak düwmesine basyň. Doly gurlansoň, ähli aýratynlyklaryndan we aýratynlyklaryndan lezzet almak üçin plagini işjeňleşdirmeli. Ony açanyňyzdan soň, bu plugin howpsuzlyk duýduryşlary üçin e-poçta salgysyny bermegiňizi sorar. Bu amalyň dowamynda “Wordfence” habar býulletenine ýazylmak mümkinçiligiňiz bolar. Soňra bolsa, “Syýahat” düwmesine basyp, bu pluginiň töweregindäki syýahaty başlap bilersiňiz. Bu size “Wordfence” plugin hakda hemme zady habar berer.

WordFence-i nädip ulanmaly

“Wordfence” dolandyryş panelinde, iň soňky wersiýalary we makalalary barada “Wordfence” blogyndan habar alyp bilersiňiz. Bu ýerde howpsuzlyk ulgamynyň ýagdaýyny yzygiderli barlap bilersiňiz, zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary blokirläp bilersiňiz, giriş synanyşyklarynyň öňüni alyp bilersiňiz we şübheli IP adresleri ýok edip bilersiňiz. Bu ýerde howp derejesine aňsatlyk bilen baha berip bilersiňiz we goşmaça çäreleri görmelidigiňizi ýa-da ýokdugyňyzy kesgitläp bilersiňiz.

Wordfence gurallary

“Wordfence” peýdalanmak üçin dürli gurallary hödürleýär. Plagin web sahypaňyzyň parolynyň hilini awtomatiki barlasa-da, howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin sazlamalaryny sazlap bilersiňiz. Saýlawlarynyň biri güýçli parollary tapmaga we web sahypaňyzyň ýerleşýän ýerine girmäge kömek edýär. Şeýle hem, web sahypaňyzyň dykyzlyk derejesini ýokarlandyrýar we haýsy ugurlary gowulaşdyrmalydygyny aýdýar.

Başga bir gural WHOIS guralydyr. Ony ulanyp, hosting kompaniýasynyň ýerleşýän ýerini barlap, islendik ýerden sahypaňyza girip bilersiňiz. Üçünji gural, “Jübi telefonyna girmek” diýlip atlandyrylýan premium wariantydyr. Ony açanyňyzdan soň, bu gural web sahypalaryňyza iki faktorly tassyklamany goşar we ulanyjy tejribesini ep-esli derejede ösdürip biler. Netijede, serwer ulgamy, maglumat bazasy we WordPress sazlamalary barada peýdaly maglumatlary berýän Diagnostika goýmasy bar.

Wordfence - Ulanyjy dostlugy

Giňişleýin aýratynlyk sanawlary bilen Wordfence şu wagta çenli iň gowy WordPress pluginine öwrüldi. Hakerlerden we spamerlerden belli bir derejede howpsuzlyk gerek bolsa, bu plugin arzuwlaryňyzy amala aşyryp biler we ulanyjylaryna iň ýokary howpsuzlygy üpjün eder. “Wordfence” döredijiler bize bir paketde köp spesifikasiýa bermek bilen ajaýyp iş etdiler. Bu plugin, döwrüň iň gowy we iň amatly pluginidigini düşündirýän peýdaly çeşmelere we peýdaly çeşmelere baglanyşyklary öz içine alýar.

Öň “Wordfence” ulanmadyk bolsaňyz, synap görüň we internetdäki sahypaňyzyň iň ýokary howpsuzlygyndan lezzet almaly.

mass gmail